ПГПЧЕ “Алеко Константинов” се утвърждава като конкурентноспособно училище, което ангажира, подпомага и окуражава учениците да развиват личностни качества и да усвоят професионални компетентности, съответстващи на потребностите на съвременния живот; училище с непрекъснато обновяваща се модерна материална база със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности .

Екипът на образователната институция провежда политика на партньорство, диалог и сътрудничество с всички заинтересовани страни. Екипът продължава да изгражда и модернизира учебната и спортната база за постигане на заложените стратегически приоритети.

Училището създава условия за личностно развитие на учениците, чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

Училището цели да запази своя облик и традиции в развитието си като гимназия с чуждоезиков профил и професионално обучение. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО и да работят по реализацията на приоритетите за развитие на образованието на национално и европейско ниво.